Київ, пр-кт В. Лобановського, 17
(044)596 77 77 (097)596 77 77 (095)116 77 77
ПЕРВОЕ УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В 2018 году.

ПЕРВОЕ УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В 2018 году.

 
Одна из сильных сторон клиники «Медбуд» - комплексный подход к лечению  и профилактике заболеваний конкретного человека. 

Решению этой задачи  способствует   инфраструктура клиники и принципы организации лечебного процесса, в том числе реабилитации после инсульта и восстановления после переломов.В медицинском центре «Медбуд» каждый пациент  может пройти полный цикл от диагностики и консультации узкопрофильных специалистов в Диагностическом и Поликлиническом отделениях клиники , так и получить  необходимую терапию в условиях стационарного отделения (Хирургия, Терапия, Неврология,  Реанимация) до  полного восстановления здоровья и поддержании его в оптимальном состоянии в Реабилитационном отделении клиники «Медбуд».

Такой же комплексный подход отличает и организация лечебного процесса в МЦ «Медбуд»: в каждом конкретном случае  рассматривается и лечится не просто набор симптомов, а человек, пациент в целом  с учетом  всех сложных взаимосвязей  всех его органов и систем, а так же жизненных обстоятельств.

Практикуя  комплексный подход к решению проблем своих  пациентов, клиника «Медбуд» постоянно расширяет арсенал методик, позволяющих его реализовать на практике и с готовностью сотрудничает с организациями и персонами, которые подобный подход внедряют в жизнь. 
 
Одна из таких организаций - Украинская  Академия реабилитации и здоровья человекаМедицинский центр  «Медбуд» 27-28 января 2018 года предоставил  свою площадку для проведения очередного тренинга, организованного Академией - МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЦЕПИ, диагностика и коррекция.


 
Это 2- х дневное учебное мероприятие, востребованное ортопедами, неврологами, рефлексо- и физиотерапевтами, врачами спортивной медицины и ЛФК, массажистами, реабилитологами, фитнес-тренерами, тренерами спортивных команд.

На семинаре детально рассмотрены принципы формирования, биомеханика и физиология, а так же диагностика и коррекция мышечно фасциальных  цепей. 
 
Мышечно- фасциальные  цепи это  комплекс соединений, состоящий из мышечной ткани и сопровождающей ее соединительной  ткани. Большинство двигательных актов распределяется по этим линиям).Знания об особенностях взаимодействия этих структур и 
их коррекции имеют большую практическую ценность, так как нарушения в мышечно- фасциальных цепях часто являются  причиной болей в спине, боли в шее, боли в суставах, нарушения  подвижности суставов; сколиоза и плоскостопия. 
 
За два дня слушатели получили   практические навыки  мануально мышечного тестирования,  освоили алгоритмы диагностики, а так же варианты стабилизации и коррекции мышечно- фасциальных цепей при различных патологических состояниях. Углубленно изучили морфологию и физиологию  мышц и связок.


 
Вели семинар: 


Кандидат медицинских наук, врач высшей категории по спортивной медицине и ЛФК, врач-кинезиолог, заведующий Центром реабилитации клиники "Медбуд" 
Бушуев Юрий Вениаминович
 
Врач ортопед-травматолог высшей категории, врач-кинезиолог Центра реабилитации клиники "Медбуд"  
Гринченко Сергей Андреевич.

укр.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Одна із сильних сторін клініки «Медбуд» - комплексний підхід до лікування і профілактики захворювань конкретної людини.
Вирішенню цього завдання сприяє інфраструктура клініки і принципи організації лікувального процесу, в тому числі реабілітації після інсульту і відновлення після переломів.
 
У медичному центрі «Медбуд» людина може пройти повний цикл від діагностики та консультації вузькопрофільних фахівців в Діагностичному і Поліклінічному відділеннях клініки, так і отримати необхідну терапію в умовах стаціонарного відділення (Хірургія, Терапія, Неврологія, Реанімація) до повного відновлення здоров'я і підтримці його в оптимальному стані в Реабілітаційному відділенні клініки «Медбуд».
 
Такий же комплексний підхід відрізняє і організацію лікувального процесу в МЦ «Медбуд»: в кожному конкретному випадку розглядається і лікується не просто набір симптомів, а людина, пацієнт в цілому, з урахуванням усіх складних взаємозв'язків всіх його органів і систем, а також життєвих обставин.
Практикуючи комплексний підхід до вирішення проблем своїх пацієнтів, клініка «Медбуд» постійно розширює арсенал методик, що дозволяють його реалізувати на практиці і з готовністю співпрацює з організаціями та персонами, які подібний підхід впроваджують до  життя.

 Одна з таких організацій - Українська Академія реабілітації та здоров'я людини. Медичний центр «Медбуд» надає свій майданчик для проведення чергового тренінга, організованого Академією - М'язово-фасциальні ланцюги, діагностика та корекція.
 
Це 2-х денний навчальний захід, який буде корисним для  ортопедів, неврологів, рефлексо і фізіотерапевтів, лікарям спортивної медицини та ЛФК, масажистам, реабілітологам, фітнес-тренерам, тренерам спортивних команд.
 
На семінарі будуть детально розглянуті принципи формування, біомеханіка і фізіологія, а так само діагностика і корекція м'язово фасциальних ланцюгів.
 
М'язово фасциальні ланцюги це комплекс з'єднань, що складається з м'язової тканини і  сполучної тканини. Більшість рухових актів розподіляється по цих лініях.

Знання про особливості взаємодії цих структур та їх корекції мають велику практичну цінність, так як порушення в м'язово фасциальних ланцюгах часто є причиною болів в спині, болі в шиї, болі в суглобах, порушення рухливості суглобів; сколіозу і плоскостопості.
 
За два дні слухачі отримають практичні навички мануально м'язового тестування, освоять алгоритми діагностики, а також варіанти стабілізації і корекції м'язово фасциальних ланцюгів при різних патологічних станах. Поглиблено вивчать морфологію і фізіологію м'язів і зв'язок.
 Проводять семінар:
 
Кандидат медичних наук, лікар вищої категорії зі спортивної медицини та ЛФК, лікар-кінезіолог, завідувач Центром реабілітації клініки "Медбуд"
Бушуєв Юрій Веніамінович і
 
Лікар ортопед-травматолог вищої категорії, лікар-кінезіолог Центру реабілітації клініки "Медбуд"
Грінченко Сергій Андрійович